Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


^ife^ 
VOL. VIII. NO. 4. MAY, 10, 1900. 


WOKjAJUJU MAZASKA WAN) I. N KIN II 10 <) T1YOPA KIN CIQADAN QA CANKC NAKUN OJISf IYEDAN WIOONI IYAHDE: QA WICASTA TONANA IYEYAPI EGJ5. TIYOE A CIQjij^J OHNA YA 4-0,-MATT. 7. Omniciye Tanka Lta- Standing Rook Agency, N. Dak , en 
July 1-2-3 anpetu kin en onmiciye 
kta. Inyan Conkaske, Utuhu wakpa- 
na, Okanmin, Wayawa oti tanka, 
Pahinhe Inyan Wakagapi Hewa tipi 
Miniwakan henakiya en opapi kta. TAKU SN1SNI WOXAHON. June 10 kinhan Wakiya congress 
enakiyapi kta. Tipi hukuya en bills 
owasin yustanpi.qa Senate ekta wi- 
caqupi. Siceca wan mnita. 

Grand Forks en siceca wan koka 
woyujaja wan ohna minita. Hun. 
kake Kin htayetu wotapi econhan ti- 
heyata SKata kecinpi, qa ekta eton- 
wanpi sni, unkan taku taninin hin- 
hda hecen cuweku Kiu wanji ekta i- 
yaya unkan kokawoyujaja wan ohna 
siha kasinvan wanka hecen vuze. Togye ta 

Wicasta wan .Bergland ecivapi e 
cunwintku wan waniyetu sakpe tog- 
ye ta. Magata wicasta wan htani he 
ekta wicincana kin he asanpi janjan 
ohna aya, tahepi hoka ti wan ohna 
oyusna, qa he ikikcu kta e natus iya- 
ya unkan hicahe qa hoka ti qon pa 
ohna iyeya ihpaya. Tohanyan he- 
cen wanke kin sdonyapi sni. Hunku kin hinaoe kin hehan wanyake qa 
hcani kin en usi, en hi qa yusduta 
qaas wanna ta wanka. Tansag te qa 
onivasni ta iyukcanui. Hoksina qa Cankaidepi- 

Otonwe wan Fessenden ecivapi i- 
wiyohinyanpatanhan hen woju wica- 
sta wan ti unkan sicaya wakipa. Ma- 
gata wobdu unkan cinca hoksina kin 
tiyata canduhupa qa cankaidepina a- 
hna huweye si. Hoksina Kin ki qa 
hena au unkan peji pahaicahda hiyu 
kin econhan cankaidepina wan yu- 
sna qa adi qa napopa, qa ideya iyeya 
qa peji paha qa sunKaKan tipi, taku- 
snisni ko ota huhoao-a. Fargo N. D. May 18 Frank Wells 
eciyapi wan ta, Dakota hca hewa ti- 
pi etanhan hi anpetu nomranana wa 
vazanka qa ta. Hoksina wasaka wan. Chicago ekta May 15 en hoksina 
wan waniyetu akezaptan e United 
States en iyotan wasaka. Maza hun- 
pe hiakihdeya yuze qa yuksan iyeya 
ecece. Maza iyokatan qupi eca co- 
kaya vaksaiyeya ecee. Maza gan- 
ganna wan qupi unkan yatata yauka 
ecen wanna tankaya aya hecen han- 
keya iyokiui sni. Wicasta wan tan- 
ka en najin unkan napsannina on pa- 
wankan iyeye qa hecen yus najin- 
yanka, pawankan yuzapi kin ite na- 
sa aye cin hehan knya ehde. Tuwe takusmsnina kin hena ekta wa- 
cinyeye sni kinhan he taku tanka on 
wacinyepica. Cinca Ota. North Foster, R. I. May, 12, Levi 
Bresson wicasta wan ecivapi cinca 
kin wikcemna tob sanpa wanji, ya- 
mni tawicuton. zaptan qa is sakpe e- 
cen cekpapi qa tonaken is cekpapi 
tuka yanmipi. Wanna ota hinhna- 
tonpi qa tawicutonpi cincokcotapi 
takojakpaku kin caje owicawa aya 
qa wanna opawinge ehan ai qa ataya 
enana obdecahanpi, qa oyawa sica 
qa ecen sanpa ovva sni. Wanna wa- 
niyetu wikcemnasakowin sanpa hca 
keva. Makosica- May 14, 1900, Maniva en ruini- 
wanca aKasanoatanhan makosice qa 
anpetu yamtii unkan opawinoe torn 
tapi, qa henaken akatapi heon en ya- 
Konpi tehiKe qa owasin napapi qa 
icicawin hclapi kta okihipi sni. AK1CITA ITACAN SIPTO 

(ROSARY) ON WACEKIYE 

ECEE KIN. Ozuy'e akicita itancan wan woce- 
kiye opa tuka Wakantanka owico- 
han owasin tanyan akiktonwe sni, 
tuka wo waste wanjina hcin yuha; 
anpetu otoiyohi (Rosary) sipto on 
wacekiyaui kin eye kta iciconza. Qa 
de waniyetu ota ohnayan econ ecee. 
Tuka tuwe taku wanji on iciconza 
kes anpetu wan en econkapin ecee, 
qa akicita itancan kin ija hececa. 

Ozuye econhan, anpetu en watuka Hca hdi, qa wakeya tawa kin en hdi 
qa waneake owinja ohna kun iwanka 
unkan waneake istinma iyaya. Han- 
cokaya sni ecen ongonga, (taohni- 
hde yuliice.) unkan sipto on wace- 
kiyapi eye sni qon kiksuya, tuka 
inajin qa eye kte cin econkapin. 
Hecen makan wanke qa token econ 
kte cin he aiciciniea. Unhanketa 
hecin: '-Wicasta tuwena taku ewa- 
kiya unkan wahdukse sni, hecen Mari 
witansnaon wakan kin iyecen eca- 
wecon kte sni." 

Hecen najin hiyaye qa sipto on 
wocekiye eye qa ihunnikiya, woahta- 
ni hekta econ kin awakicin qa icante 
siniciva, qa woahtani ohdagye kta 
cin qa canpeskamakahde najin qa 
iciconza, qa taninyan heya: u Ha- 
hanna woahtani ohdag bde kta." 

"Tokeca wanna es dehan ecanon 
sni?' takan tuwe eyaniyan, he aki- 
cita ospaya en sinasapa yuhapi kin 
Father Damas ee, ehatunah taku 
wakan kin hen iyayupteya, qa aki- 
cita itancan taku eye kin nahon. 
Hecen iyowinyan qa woahtani ohda- 
ka. Anpao kin hehan sinasapa kin 
Mass wosnapi econ kin en opa qa 
Yutapi- wakan icu. Oape tonana 
ohakain wanna kicizapi kta wicaki- 
copi, kaken kicicutepi kin ecahan- 
keya akicita itancan kin katahiyu- 
yapi, hecen sipto on wacekiyapi kin 
on wicanagi wanji ake niyan. Hahanna taku ecanon kta kehe 
cinhan, anpetu kin dehan econ wo. 
— St. Ignatius Loyola. Waaiapi kin he upsija iyececa, 
puza eca hinhpaya ecee. Tuwe wahca waste yuspi kta cin 
kinhan waoepeka kokipe kte sni. SINASAPA WOCEKIYE TAE5TANPAHA. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Tottek. -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Kntered at the Postoffice at Fort Totten X. Dak. 
as second class matte:-. With the Approbation and 
Blessino- of Rt. Rev. John" Shanley, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. MAY, 10, 1900. Ie Wicaka wo Wicasta oihduhe kin en, tohan ta- 
ku eye kte cinhan ie wicai<e kte cin 
he oahe suta waste kin eekiye kta. 
Wicasta wan taku wanjigji hdusna 
esta ohinni ie wicake cinhan hehan- 
yan waste qa wacinyepica. 

Siam makoce km ekta woope wan 
tuwe itonsni iyeyapi eca iohmons ka- 
gegepi ecee keyapi. Hecen ito ma- 
koce kin den tuwe itonsni iyeyapi 
eca iohmons kagegapi qes tona 1 ka- 
gege sni onpi wanwicaonyakapi kta 
ivececa huwo? Tuwe taku waste yuha eca he hia- 
wizipi ecee; heon tuwe woksape 
waste kin he yuha eca inawizipi on 
oye otapapi ecee. Aiwicayapi ekta i yeyapi sni kin 
he tokiconpi waste kin ee. Wicacejikin he rnaza pestona kin 
heca sni tuka hececa esta kionniwi- 
caya ecee. Wawiyaksapapi km hesda iyopte- 
iyeyapi kin he iyececa, wicaqupi kte 
cin tehike sni, tuka icupi kte cin e 
tehika. 

Ohankoya waayuptapi kin he ta- 
wicao ecee. 

Waawicakiciktonjapi kin he waa- 
sniyan ecee. Wicasta wokahnige sni kin he 
wicasta wokahnige kin aia ecee, ecin 
taku eye kta yuhe sni, qa Wanyake 
sni heon hececa. Oiye ecen eeakicon wacm wo, ta- 
ku wanji waeinibosag wicayesa kin 
he tuwe tajku econ kta keya kes ecen 
econ sni sa okodayapi kin hee. Wahca wastemna kin he tuktetu 
kes ehdepi kes hecehnana woomua 
waste kin ecamna kta, he lyecen wi- 
casta cante oze waste kin tuktetu ka- 
esta on qaas wawiyokipiya ecee. Tuwe anpetu wanji wanca- 
na esta cante wanhdake sni kinhan 
he Christ ihakab ve kin heca sni. SOTA kin he taku okihi he? Pope Leo XI11 tohinni canze sni, 
tukte tanhan wacinksape kin hetan- 
han, tawacin owanjiyena u. Eca 
ksapa icaga, qa wocekiye en ivotan 
ksapapi kin wanji ee. Wicoie obe 
sakowin ia wowapi yawa qa nakun 
kaga okihi. Nakun Pope heca sni 
qaas waonspeke qa ksape kin on o- 
kitaninyan on kta tka. May 21 Pine Ridge Agency ekta 
titonwan kin mniciyapi qa wicacaje 
mnakiyapi qa Commissioner of Ind- 
ian affairs yekiyapi kta. Opawinge 
nonpa ecen mniciyapi qa Inspector 
Duncan en kicopi. 1885 treaty ka 
gapi kin itahenakiya wasicu tona da- 
kota winohca wicayuzapi qa dakota 
cinca onpi kin qa makoce tankinkin 
yan icupi qa natakapi heon hena lie- 
yab iyewicayapi kta oinjji. - North Dakota makobaspe kin en 
wicasta kin 450,000 koktopawinge 
opawinge tob sain koktopawino-e wi- 
kcernna zaptan onpi. Paulding, O., ekta May 21, ehan 
Simon W. Cramer eciyapi tawicu 
wanu kataiyeya, hitonkana wan ma- 
zakan on kute Kta skan, can ota pa- 
haya hiyeya en ehan iyaya; winyan 
kin unman eciyatanlian ode oko wan 
ohna ahiyokasin unkan pasu tanin 
kin he hitonkana kin ee kecin qa su- 
kpanna on ite ohna iyeya, wancahna- 
na ta. Ponsford P. O, Minn. 

April 16, 1900. 

Sinasapa Wocekiye Taeyanpaha; — 

Mitakola waste kin, ito wowapi 
cicu kte lo, 11a taku wanjigji ocici- 
yakin kte lo. Le makoce kin el 
otehiya oyate kin unpi lo. Tunka- 
silayapi etkiya 11a nakun wocekiye etkiya, taku keceyas on oteliiya. onpe 
lo,ho wanna taku wanjigji epin kte 
lo. Hekta Nov. 27 1899 hehan Tu- 
sla Bde kin el Hahatonwan num rai- 
nitaui he uma William Warren na 
uma Ahsawigwnneb eciyapi, helecel 
eyapi Wivakaieicuya he lenaos ko- 
skalakapi. Yunkan he lecel on mi- 
nitapi. Nupin itomnipi qevas inihan 
sni wata ciqala ohna klapi kta lila 
cinpi, na ecel oiyokpaza ahi, ho he- 
ceca qeyas wata olotapi na o«na ki- 
klapi. Ho he ehake wanwicaya^api, 
na icinuua wanwicayakapi sni; ho 
kolapi le wanyaka po mimpeta he 
wokokipe, he wakansica kin he e, 
makoce owancava an na ota un tiki- 
ciKtepi na ota un wahpanicapi. Ho 
eya mniwakan Kin he wawiknuniyan 
ece, he slolonyanpi. Ho he hecetu 
na lecalakese ake wanji itomni un 
ecel sunkakan natapi hecel ta wanka 
e iyeyapi. He Win. Warren eciyapi 
wan minita keepe qori he atkuku, T. 
Warren eciyapi, he White Earth 
Agency el ti. Ho kolaoi lena yamni 
lehanl nagipi kin tokel unpi he? Le- 
hanl wana wokakije tanka yuhapi 
naceca. Milakolapi, minipeta km 
he el etunwanpi sni po;*he wakansica 
he e yelo. Kolapi maka akanl taku 
ounye cin owasin tokel uncinpi kin 
ecel ecunqonpi unkokihipi, ti<a uu- 
tancanpi qe toi<el uncinpi kin ecel 
eeonqonpi kta unkokihipi sni, ecin 
he Wakantanka towasake etan unki- 
cagapi, hecel iye tokel cin kinhan 
anpetu unkitawapi yuptecela ece. 
hecel unkiyepi qon he tohanyan un- 
cinpi kin he iyehanyan niunqonpi 
unkokihipi sni, hecel anpetu owasin 
wakta unqonpi waste, na wDcekiye 
kin he lila unkiKsuyapi waste na 
ohinni wocekiye unkeyapi kta iyece- 
tu na taku wawiyutan kin hena el 
euntunwanii kte s-i, na ohinni anpe 
tu owasin wocekiye tipi kin el un- 
yanpi kta; ecin mahpiya wokiconze 
ahtanipi kin he tehiica tka he uncin- 
pi na un wocekiye waste kin el oun- 
papi. Mitakolapi, tokel unhanoi 
unKan maliuiya wokiconze kin enta 
unkipi kta lie? Wakantanka cin- 
hintku maka atcanl hi qon hehan wi- 
casa unsikapi kin un etanhan, hi he- 
on elanhan unkis he ohna unkitawa- 
cinpi na wicasa unsise cin heuncapi 
w^alitanisa kin heuncapi, tka wiconi 
oihanke wanice cin he uncinpi, na 
un Jesus iye wocekive wan kao-e 
cin he unkopapi. He ecin wocekiye 
tokaheya kin he e. He on tona Si- 
nasapa wocekiye el ounpapi kin he 
piunlapi iyecetu. Ho hecel epe wa- 
cin. Na hehanl lei Hahatonwan 
oyate kin aya inseya Sinasapa woce- 
kiye el opapi kin eya otapi tka hecel iyuskinyehci el opapi sni selececa; 
tokecinyan unpi; tuwa iye tokte 
okna cin kinhan he okna un; na wa- 
kankiciyuzaoi kes ehpekiciyapi na 
tokeca wicayuzapi na ins winyan kin 
hinknatunpi kin he lila otapi. Ho 
yunkan kolapi lena tuwa el etunwan 
iyecetu he? Wicasa wakanoi kin he 
el etonwanpi iyecetu keecanmi, na 
un le hepe lo. Oyate lei unoi kin 
ata yuska unpi takuta econpi sni,. na 
wokpamni ataya wanica, na ateyaui 
owicakiye sni; hecel iye wowasi 
econpi un wotapi na ota tehiva unpi. 
Ho hecel Hahatunwan oyate kin un- 
pe lo. Makoce tawapi kin lila waste 
yelo; wojupi eciyatanhan hecel yu- 
hapi ehantanhans lila o ; cihipi kta 
nacece lo. Hunh aguvapisu na wa- 
yahota kin he wojupi iyutapi (15, 
20, 30 bushels to the acre) hecel 
ieahyapi ece. Ho tka hecel taku un 
wojupi kta wanica; hecel oyate kin 
tehiva unne lo; niyepi tanyan yaun- 
pe lo. Tunkasilayapi owicolian eci- 
yatanhan na wocekiye eciyatanhan 
tanyan yaunpe lo; hecel niyepi kin 
lila wocekiye eyapo, na wopila tanka 
yuhapo; wicasa wakan ob yaunpi kin 
on, ho hecetu welo. Eya miye kin 
St. Joseoh O. el owapa keecanmi tka 
hecel lehantu kin el waun sni, na 
wocekiye un tehiva waun welo, tka 
eqes ohinni St. Joseph na St. Marv 
yaunpi kin lila ciksuyapelo, na sna 
cante masicelo; tka tokesa okolakici- 
ye kin ake cante wasteya wanwica- 
blakin kta un woceKiye eoe lo. To- 
na Eyanpaha walakapi kin wocekiye 
un tiwahe mitawa miksuyapo, he 
wowacinye kin cicilapi. ,Ho henala 
epe wacin. Owasin cante wasteya 
nape ciyuzape lo. 

Joseph Tokawicaki.. Fort Totten- April 29 Hattie anuetu wikcemna 
miniakastanpi Robert Kiciwakankan 
qa Josephine Oyeokowin cunwintku- 

pi. 

April 29, Thoruas miniakastanpi 
March 20 ehan ton id, Peter Makato 
qa Ellen Hinnastowin cincapi. 

May 12, Maggie MakaKahunsma- 
niwin miniakastanpi, waniyetu wi- 
kcemna zaotan. 

Owasin Rev. Father Jerome Hunt 
O. S. B. wicakiciyustan. 

Crow Hill. 

Hekta anpetuwakan May 20 ehan 
Kangipaha okodakiciye kin $58 . 70 
wicahapi makoce coni^aske cinpi qa 
mnayanpi qa Rev. Father Jerome o- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. petonsipi qa qupi. De wawacin ekta 
yuzapi on heconpi ihdutaninpi taku- 
wicayapi tapi kin wicahduonihanpi. 
Wicahapi makoce kin St. Jerome's 
Church ikiyena paha akan okitanin- 
vanhan; qa en etonwanpi kin taku- 
wicavapi hen wankapi kin awacinpi 
kin on wocekiye ohna wasag iciyapi. 
Hecen ija tohan tapi kte cinhan wo- 
cokiye ohna ikope sni tapi kta. SICECA TAHANPE WJYOPE- 
YA C1N. Koska qeya witaya yankapi unkan 
miniwakan yatkan yukan, uni<an 
wanji heya: u Hiva anpetu kin de 
cicipi wabdatke kte sni, wanna va- 
tkan enawakiya " 

•'Tokeca hwo?" wanji eya, ''ya- 
tkan enayakiya hecinhan taku wanji 
toketu naceca, he taku hwo'r" eya; 

'•Ho ociciyakapi kta. Htanihan 
Chicago heci wai. Qa otakoda waya 
wan taku tannin wiyopeyapi hde wan 
en wanyag wai kin econhan koska 
wan waniyetu v\ ikeenma-nom-sam- 
zaptan ecetu e timahen taku wowapi 
opemni yuha tin hiyu, wi tona ecen 
bdezya on sni itohnaka. Taku ope- 
mnipi kin yujuju qa de on kaspapi 
wanji maqu wo, eya.. Unkan he ta- 
ku kecannipi he? he siceca eanhan- 
pa tawapi heca;" wancaisnonpaecen 
ohanpi iyecen ya natannipi. 
"De UiKten iyacu he?" eya iwanga. 

'•Tiyatanhan, winyan mitawa sice- 
ca he opekicaton. Tuka kaspapi 
wanji on maqu wo, miniwakan on 
bdatke kta ce," eya. 

'■Tcicawin hdohda wo, siceca he 
tawa ye do." 

"Hiya wanna on kte sni, wanna ta. 
tiyata wanka — htanihan ta," eya. 
De eye cin hehan akan wopetonpi 
kin icanyan inajin qa siceca ivecen 
ceya. lieon yaeinpi kinhan ivahapi 
Kta, tuka siceca wan tiyata micion 
kin heon etanhan sbuyapi wanji ca 
kaes bdatke kte sni." 

De etanhan woonspe icupi waste. St. Francis Mission. 
Rosebud S. D. 

Eyanpaha; — 

Mitakola iapi 
conala on w r owapi cicu kte lo, y un- 
kan Eyanpaha kin etanhan lecala wa- 
naonhonpi yunkan July 3, 4, 5, he- 
nakiya el Kangiokute el omniciye 
tanka kta cajeyata, Yunkan heon 
St. Joseph okolakiciye oyasin tawa- 
cin onnupapi naceca ecanmin. Omni- 
ciye tanka ekta owapa kta tka ake is 4th of July oskate el oiyokipiya wa- 
econpi kin el micinca ehake Lakota 
wicohan econ wicawakiyin kta ca ee 
hel okna r ecamon kta, onkecinpi kin 
heon omniciye tanka kte cin el wan- 
jigji oonoapi kte sni seca ecanmin 
ye lo. Yunkan Eyanpaha ekta ecela 
ho onblinecapi kta lmwo? na ins wi- 
tantanye hcin onkiglutaninpi kta 
huwo? Lehantu kin taku oncinpi he- 
cin omniciye tanka oweonceyahanpi 
qon wanna etanhan wanaonhonpi na 
hecel St. Francis Mission el onqonpi 
kin wowiyusKin onkojupila ye lo tka 
miiakulapi naka wowiyuskin kin he 
iciyapi sni no. tka Wakantanka wo 
cekiye kin he e ioiyapo. Tona St Jo- 
seph na St. Mary henicapi hecin 4th, 
of July he el omniciye tanka kte cin 
ihunni wacinpo nakes tona St. Joseph 
St. Mary henicapi hecin hehanl ani- 
taninpi kte lo, tka nakun tokata ma- 
hpiya ekta he iyecel awicatanin kte 
lo, wicasa kin otapi tka wicakaliigapi 
kin colapila, wowapi wakan eye con 
he kiksuyapo. Kangiokute el St. Jo- 
seph St. Marv kin nistirnahanpi seca 
ecanmin ye lo; hekta qon hehan tu- 
ktel Omniciye tanka yuhapi kta cana 
he etanhan wi iyohila tawacin na to- 
hanpi oglakapi tka ye lo, ataya niye- 
pi el wanjini hcin ho nitaninpisui ye 
lo eya qes matowakpala el hecel e- 
conpi nahan onknahelakahya waecon- 
qonpi ca tanyan sni ca kayehan niye- 
cuhcikel wanji hci ho tanin po. Mi- 
takolapi St. Joseph na St. Mary ova- 
sin nape ciyuzape lo. 

William Red Bull Heipa, Veblin S. Dak. 

May 2, 1900. 

Eyanpaha kin; — 

Taku wanji miyeci- 
yaotanin kta wacin. Veblin en St. 
Joseph okoclakiciye token htanipi 
kiu he mitakodapi onahonciyapi kta 
wacin. Eya Smasapa ormicapi, tuka 
taku wakan yuke kin he uicaondapi, 
qa he ohnayan wacinyan htaonnipi. 
unkan ito hektatanhan token woce- 
kiye kin de en htaonnipi kin heowa- 
hdake kte. Hekta waniyetu akeza- 
ptan hetanhan Catholic wocekiye 
kin de icage kta oncinpi. qa taku on 
tehiya htaonnipi kepe kin he dee. 
Wicasta wakan onnicapi kin he wa. 
ke. Hececa esta wacinibosake sni 
onskanpi. Ho dehan wana wi iyohi 
sinasapa wan en onhipi qa Mass wo- 
snapi econ qa onge Yutapiwakan on- 
qupi ecee; hecen taku wakan onsion- 
dapi qa wokicanpte onqupi kecan- 
min, unkan hekta qehan siceca ota 
miniawicakastanpi sni tapi qa wica- 
sta qa winuhca ota Yutapi- wakan icu sni tapi, hecen hena tokenken 
taku wakan wanyakapi kta hwoepce. 
Hecen koda onniyanpi kin wicoie 
kin de wandakapi kinhan wicasta 
wakan oncinpi kin de en ahionyaton- 
wanpi aes pidaonyanpi kte. Hehan 
taku wanji miyecidaotanin kte. St ? 
Joseph okoclakiciye etanhan koska 
wanji nakaha onkitapi, koska kin he 
wocekiye en wacinyepioa heca, qa 
waniyetu wanji hehanyan wayazan- 
ka awanyanka heca on, qa koska kin 
de tanyan Yutapi-wakan vuha hecen 
iye dehan taku wakan kici iyuskin- 
van on keoukecinpi. Hecen Sinasa- 
sapa qa St. Joseph 0. yaonpi kin 
owasin k< sna kin de wocekiye on 
yeksuyapi kta iceonniciyapi. Koska 
kin de waniyetu wikcemna nonpa qa 
nihanhcin tawicuton sni. Koska kin 
de atkuku km Sisseton en wicasta 
itancan onpi kin he wanji. Wicasta 
kin de wana ehanna icaga qa wica- 
sta sdonyayapi nacece, Magaiyahe 
eciyapi. Elya wana wicasta kin de 
wieahca qa hecen cinhintku kin he- 
cena wacinyan on tuka en kion sni 
kinhan St. Joseph O. onyakonpi kin 
en witaya onyakonoi qa kici nina 
cante onsicapi, a a koska kin de te 
kta itokam odowan nom wastedaka 
keye qa onkokiyakapi, odowan sa- 
kpe oa 20 henauns wasteda keye, 
hecen St. Joseph tonakiya yaonpi 
kin anpetu wanji en odowan kin he- 
nauns onyeksuyapi iyecece qa hehan 
taku bdaotanin kte. St. Joseph qa 
St. Mary O. token wicohan yuhapi 
wicaweciyaotanin kte. Koska oko- 
dakicive itancan kin he Moses St. 
John eciyapi. Moses Williams, wo- 
wapi kaga. Jacob Thompson, maza- 
ska awanyaka. Narcis Demarries, 
wiyokihe aya. Michael Paul, waya- 
zanka awanyaka. Isaac Paul, wowa- 
pi wakan yawa. Claude Lafromboise 
clovvan itancan. Henry Plume, wa- 
mnayan. 

St. Mary O. en oitancanpi kin. 

Susan Williams itancan. Jose- 

phine Lafromboise wowapi kaga. 
Jennie Wanna mazaska awanyaka. 
wayazanka awanyaka Mary Hakawin 
Julia Tunkaakasotewm. 

Julia Roy wowapi wakan yawa. 
Julia Lafromboise dowan itancan. 
Josephine Itewanyakapiwin wiyoki- 
he aya. Harriet Williams tiyopa 
awanyaka. Annie Star wamnayan. 
Dena owasin wi akenom wicakahni- 
gapi. Wicasta wakan cona onpi tu- 
ka dena owas tanyan awanhd&kapi, 
hecen St. Jos. qa St, Mary O. yaonpi 
kin wocekiye on onyeksuyapi kte. 
Cante on nape ciyuzapi. 

Moses St. John. EYANPAHA;— 

Wakpawaste iyo- 
hdoke el St. Joseph na St. Mary O. 
onpi kin tipi wakan cinpi na on wo- 
mnaye econpi. Wanna mazaska $300 
mnayanpi, na Bishop eciyatanhan 
$500 onqupi. Na hlahla on $50 wa- 
na egnakapi, Mrs. Lucy Parades St. 
Mary okolakiciye itancan hena egna- 
ka. Tka nakun isam tipi wakan kin 
on wamnayanpi. Tka tipi wakan kin 
tonakeca on cinpi kin glustanpi sni. 
Hecel Rev. F. Fintan O. S. B. tokel 
eye cin, isam tona onpi kta iyececa 
kin, hena Mr. Ed. Narcelle iye hena 
tamazaska on iyenakeca egnakin kta 
keya; hecel wanna ecana tipi wakan 
onyuhapi kta iyecetu kin on icante 
onwasteoi. Tka mitakuyepi, St. Jo- 
sephna St. Mary oko. okaspe yaonpi 
kin lehanl wacinciyapi. Nahanhci 
womnaye econqonpi kin on kaspapi 
tokel oyakihipi iyecel oun- 
yakiyapi kta, on lehanl cante waste- 
ya wowapi mayaqupi kta wacin. 

St. Joseph na St. Mary okolaki- 
ciye nape ciyuzapi. 

Philip P. Howard. 
Fair Banks, S. D. WICATE. 

Little White River Rosebud S. 
D. March 19, 1900. el T. Mandan 
cunwintku, Lucy T. Mandan te; wi- 
cincala wi sakpe. He ayapi kin lila 
wicota, wicacehpi nion kin el awa- 
canmi yunkan makata iwahpaya tka 
ake wocekiye kin on inajinmakiya. 
Peter D. T. Mandan. Crow Creek Agency S. D. 
April 24 1900. 

Eyanpaha; — 

Mitakoda, ho anpetu 
dehan taku tona daotanin kta ocici- 
yakin kte do. Ho wanna omniciye 
tanka kte cin he on koska 3 wicaka- 
kahnigapi qa hena oyate ataya wo- 
mnaye econpi kta, Wapahahota, 
Wanbdiwahacanka, Wahacankagi. 

April 21, 1900 de anpetu kin en 
oyate kin witaya eyotanka qa taku 
on etanhan oyate en icewicakiyapi 
kte cin he kdaotaninpi. Womnaye 
tona econpi Eyanpaha en yuotanin 
masipi. 

Matohoksina, Tatankawanagi, 

Cankohanna, Matowakuwa, Giiciya, 
Kangiwakan, Matowitko, Cinyeya- 
pi, Mahpiyanajin, Hepesto, Ta- 
tankamaza, Nupakte, Matowayu- 
hin, Cetankokipapi, Sunkasapa, 
Wahacankagi, Sunkaduta, Ota- 
inyanke, A. White, Makamna, SINASAPA WOCEKIYE TAE^ANPAHA. Hehakawakan, wicas*ta dena otoiyohi 
sunkakan wanji kiconpi; yuwitaya 
denakeca 23. 

Hehan mazaska kiconpi kin, Wanbdiwiyaka 


$1.00 


MahpiyawaKankdi, 


4.00 


Wanbditanka 


1.00 


Hehakanaji 


5.50 


Matopoga 


1.00 


Mahpiyanaji 


5.00 


Sunkaciqana 


4-00 


Hepesto 


1.00 


Wakutekokipapi 


.75 


Matowayuhin 


2.00 


Wahacankagi 


.5.00 


Akicitawanjina 


1.00 


Winyan tanka 


5,00 


Ho witava 


$36.25 Aguyapi opiye kiconpi kin dena 
eeui. Wanagiska 1. Waktekdi 1. 
Wanbdiwivaka 1. Wahacankaoiqa- 
na 1. Kangi wicasa 1 Hehakaska 1. 
Hintunkanaska 6. Matowatakpe 1. 
Hihankoyakmani 1. Hinskeota 1. 
Matoocinsioa 1. Sunkaciqana 1. 

Matowanagi 1. Yuwitaya 18. 

Hehan aguyapi saka opiye kicun- 
kin dena eepi. Nupakte 4. Can- 
kde 1. Yuwitaya 5. 

Hehan tado kiconpi kin, Giiciya 
tahcasunka 2. U. Wanbdisapa, 
kukuse 1, Waboknayesni, wasna 1. 
Mahpiyanajin, wasna 1; Cankde, 
wasna 1 qa anpahotona 4; Otain- 
yanke canpakmiyan ciqana wan ki 
cun; Mahpiyawakankdi raakoce ta- 
wa kin hetanhan canwape keyapi kte 
cin hena wicaqu; nakun taku snisni 
ota yawa pica sni kiconpi. 

Hehan ovate kin den ateyapi wan 
James H. Stephens eciyapi kin iye- 
hantu kinhan woyute token okihi 
oonkiyapi kta keya, ho hecetu we 
do. Mitakuyepi, St. qa St. Mary 
O. tona S. Dakota imahen yaonp 
hecinhan Crow Creek S. Dakota en 
omniciye tanka kte cin he nahonpo, 
qa iKluwiyeya onpo, qa mitakuyepi, 
wicoie wanji yeksuyapi wacin yedo. 
Lower Brule Agency S. Dak. en 
omniciye tanka qon heehan Bishop 
O'Gorman decen eya: Tokata ake 
wanciyakapi kte cinhan den tona 
wanciyakapi kin de ikapeva wanci- 
yakapi kta wacin yedo. Eye ciqon 
heon mitakuyepi, onsikicidaya iyaki 
cipeya den yaupi kta oncinpe do. 
Omniciye okaspe iyohi nitonakeoaoi 
hecinhan tokin wicota ahini onkecin 
pi yedo. Hehan N. Da k ota eciya 
tanhan qeyas tuwa cin kinhan den u 
ktaiyecetu; hecen oyate kin cinpi 
qa St. Joseph okodakiciye nakun he- 
cen cinpe do. Henana epin kta. St. 
Joseph qa St. Mary owancaya yaon- 
pi kin cante wasteya nape ciyuzape 
do, Thomas White. 

Wowapi kaga. Crow Creek S. Dak. 

Eyanpaha: 

Ito dehan taku 
wanji miyecilaotanin kta wacin ye 
do. Ho hekta Dec. wi kin hetanhan 
wasicuna wan dakota winyan yuza 
unkan wi kin hetanhan woyazan wan 
akipa qa nina kakija tka ohini omni- 
ciye en opa. Heon etanhan wicasa- 
wakan wanji Father Fintan eciyapi 
kin he sdawakan ion qa awacekiya, 
March 25 heehan. qa he anpetu kin 
en omniciye etanhan wocekiye ekioi- 
yapi qa 50 cts. on okiyapi qa ake 
April 9 kin he en ake John Blake 
wacekiciciya qa April 10 kin he an- 
petu kin en wicoka sam iyaya hehan 
ta .Ho hece wicasa kin de wocekiye 
okna tanyan iyaye cin on mitakuyepi 
wocekiye on yeksuyapi wacin ye do. 
Wicasa kin detuwecesa sdonyai i he- 
on dakota caje kin he Cehupa eciya- 
pe do. Ho hehan wicasa kin de tun- 
ska ku wan Makamna eciyaiti deksi- 
tku te cin eciyatanhan sunkakan wan 
omniciye tanka ahi kte cin en ekna- 
ka, omniciye itancan qa winyan itan- 
canahicin hena sunkakan kin he 
mazaska iyopeonyanpi qa hena toka- 
heya on omiii-iye ecunqunpi kta he 
on itancan okaspe ecen yaunpi qon 
wayaktapi oncinpe do. Ho hecetu 
hehan St. J. etanhan wayazan awan 
ka onkitawapi kin he ohinni wicasa 
kin awanyaka qa ecen ta, onkan he- 
ktatanhan onkupi kin wayazan 
awanyakapi kin tohinni hecen ecun- 
pi sni heon etanhan okaspe tonakiya 
yaonpi kin de nayahonpi wacin ve 
do. Wayazan awanyake cin he he 
James Makokawinhon eciyape do. 
Ho hehanyan eoa wacin. St. Joseph 
qa St. Mary O. owasin micante on 
nape ciyuzape do. 

J OHM BLAKK. Maka akan "oziniciye kta oyade 
kinhan, tokenken owihanke wanice 
cin en oziyakiye kta he? Maka akan 
ozikiye kta skan sni wo, tuka e wo- 
wacin tanka. Heon etanhan mihukawanji kin 
hi Kte cin hehanyan waciu tanka po. 
Wanyaka po, tona wacintankava 
unpi kin nena waste Kecanwicunkm- 
pi ece."— James v,-7-ll. "Wicaceji kin he wicasta yuv\a- 
hbana okim sni: nis nakun yahduwa- 
tibana oyakim sni ecin wiuioasta. he- 
on otiinni WakautariKa kici woya- 
ndaKe Kta, neoen taku oyaKihi sni 
kinnan he ecauicicon kta." — 
at, Auyustine. "Ceji hdumanpi, wamduska iyece- 
ca; lhapi mahen siutehda tage yu- 
kan. Ps. 140. 3 

*• Jehowa mii kin en akicita najin 
wicasi wo; Mima tiyopa kin a wan- 
yaka ye. Ps. 1.41. 3 '•Dehan ayabdezapi Kinhan, he 
W akantanka on yanipi; tokatakiya 
da pi kta hecintian taku yacin kin o- 
wasiu J ye yuna, nekta ey aton we cm- 
nan nicage sni kinnan necen yaon 
kte sni tka." St. (jre^orv. qa taku owasin sdonye kin iyececa 
wacin ihduzapi, qa ob onpi kta oici- 
depi, tuka Wakantanka he iwakta 
onyanpi. "Heon hena cokatanhan 
tankan un po, Itancan kin eya, qa 
taku asape cin oyutanoi sni po, kin- 
han mis tawaciyapi kta. Niye ate 
mayayapi kta, qa miye cinksi ciyapi 
qa cunksiciyapi kta ce, Itancan iyo- 
tan wasake cin he hena hecen eya." 
ii, Cor. vi: 17-18. SINASAPA WAN TOK1CON. 'Tohanyan wani kin Hehanyan 
Jenowa lwauowau kta; vvauu kin ne- 
on etaunaii VVakaiitauka wakanibua- 
ode kta." fa. Wo. 33 Unkitohnakepi kin imahen itaku 
on kin oyaka ecee, iwanihdake wan 
en wanyakapi kin iyececa. Hecen 
wicasta wan kodaniya sececa kinhan 
itohnake tawa kin wanyaka wo, kin- 
nan hecetu qais hecetu sni hecinhan 
wanda«e kta. Jesus eekaes makata on qehan 
iyutanyanpi. Wakansica kin heya: 
-Makata ehpeniciye qa ohomayada 
kin wokiconze kin dena owasin cicu 
kta ce eya, tuka he wicake sni; taku- 
na yuhe sni, taku owasin tokiehpe- 
kiya, heon tuwe kici on kta ode oma- 
ni, mnaja hoton kin iyecen omani, 
tuwe yapote kta he akita. Heon 
tohan iniyutan kin de kiksuya wo, 
wacin nihnuni sni kinhan. Wicasta owasin lyutau esta, wa- 
kansica kin eqe waciu onyanpi kta 
ee sni, lie con qon pi Kinnan kionni on- 
kiciyapi qa wakionni onyanpi. Tuwe 
taie ko anagoptanpi, qa mini ko ama 
iii Kia ne cante Kin ojuna onkoKiia- 
Kapi Kinhan utsceii wakansica Kin on. 
Kicantepi kin en okan Kte sni. 

'•Atayedau awaicicin qa woonspe 
nitawa Kin awakiciu wo, he hduha 
wo, necanon Kinhan ninic ye ca, tona 
nanihonpi k.li neiia uaKUll niwicava- 
ye kta. 1.1 im. iv-i(j. Sungnuni kin he ooyuspe sica, qa 
ikiyena yapi kta otehika. He iyecen 
wicasta wocekiye etanhan nuni kin 
he wocekiye en aupi kta tehika; to- 
kecinyan yuska oonye kta cin heon 
hececa. W'oceKiye opapi kin he ikan 
ikoyag onpi kin iyececa, walibapina 
tuka tohan yupsakapi qa ivavapi ec a 
ooyuspe sicapi. Tokecinyan onpi 
kta iyokipipi. Heon tohan tuwe wo- 
cekiye ayustau eca onsiKa, wahpani- 
ca aya, iyotan iyekiya wapisni taku 
Kin owasin en, he econhan is ksaua Sinasapa (monk) heca anpetu eca 
wocin omani ecee. — Wanutka sni 
Protestant wan wijice ii en hi lieyata 
wojutipi tawa en ohna. Tjyona aka- 
zamnihan wanyaka heon onsive hcin 
wocin; tuka wojuha ohna waqin 
wanyake cehan, canze hca, ako kin- 
hde si. Wasicu ikceka ia eya tuka 
ninan onspe sni, heon Sinasapa kin 
okahnige sni qa sanpa wacintankava 
wocin. Unhanketa canze hca qa can 
icu qa Sinasapa kin kinhdeya. He- 
cekcen Sinasapa (monk) tuktekten 
wocinpi kin wicaqupi ecee. 

De hecetu qa ohakam wicasta kin 
de (monastery) sinasapa tipi wan en 
i, makoce kin oksan hena wanvaka 
cin heon. Sinasapa kin canakanyan- 
kapi kahipi, qa oksann yankapi, qa 
taku wanyaka cin kin, qa wawiwan- 
ge cin owasin kipazopi, qa ayuptapi. 
Wanna henakeca qehan timahen 
sinasapa kin aki qa woqu, canke wi- 
casta kin iyuskinye hcin icu: dena 
decetu kin econhan sinasapa wan ta- 
ku owasin on tanyan kuwa kin he si- 
nasapa wau wocin i tuka takan hdi- 
cuve qon hee. Tuka decen skan se- 
cece kin on token wacin yuza tanin 
sni; unnahanketa iye ti en i tuka 
takan kasaksak haicuye ciqon he ive 
hecinhan iwanga. Sinasapa qon he 
miye ce eya. 

•'Tuka ito omakiyakaye, hecen 
ecacicon tuka token on decen tanyan 
inayakuwa he, is sdonmavaye sni na- 
ceca?" eva. 

•'Haw. tanyan sdonciya ce," sina- 
sapa kin eya, "tuka woceki\e mita- 
wa km he tuwe sicaya ecamicon kin- 
han aweoktonje masi, qa taku sica 
ecamiconpi kinhan itkob wowaste 
econ masi ce," eya, 

Dena owasin decetu kin hehan 
cante iyohpaye qa monk itancan kin 
kico, qa taku toka kin owasin Pro- 
testant qon oyake, qa akiciktonjapi 
kta da. Qa monastery sinasapa tipi 
kin hen mazaska ota wicaqu. Qa 
sinasapa wan ti etanhan takan hdicu- 
ya tuka qon he owankayujajapi eca 
ti ekta ye kta, qa taku aku kta, ke- 
ya, Wi tonana ohakam Protestant 
qon Catholic waste heca ieaga. 

Hecen Christian wacantkiya wa- 
skuyeca tawapi kin decetu. 
VOL. VIII. NO. 5. (3. JUNE, JULY, 10, 1900. _-- _—:::--- ; — — ' TiyOPA KIN CIQADAN QA CANKU NAKUN OJISTIYKDAN WIOONI IVAHBiU; QA WICA-U'A TON'AN.A IYffiYAPI K.'JE. TIVOl'A wokaJuiu MAZASKA WfiN) T . 

* ia- — --f 

"IC^-in^HJJ Y?\ KO.IiYIATT. T. DEVIL'S LAKE EC1 Y ATANHAN 

Minivvakan bde kin wicisia ota 
wanyaiiKa qa ota wanyakapi, qa wan- 
yakapi esta tohanyan hanske kin 
s-donyapi sni. Miniwakan bde kin 
makaiyutapi wkcemnazaptan ohanska icagapi kin ee, qa tawacin tankapi, 
qa witayena wacinyuzapi qa akieipa- 
tanpi aa okiciyapi, winakiciwizipi sni 
tuka wanji taku waste iyukcan qa 
pazo ca awiwi okiciya.iyukoanui, qa 
he ohnayan iyopte iciyapi ecee. 
Ise he wanna wanivetu ota Ikcewi- qa makaiyutapi akezaptan ohclakin- casta kin den onpi, tuka tukte ehan 
van; tukfcekten otankaya qa tu- wankan yapi kta tanin sni, ecan ive 
1 tekten ocistiyena. Hehan huta kin qe wasicu kin ahake hipi sni se jica- 
yokawinh ohomni makaiyutapi opa- 1 pi qa iyokipiya onpi ecee. Ake wa- yuhi ksapa iciuapi s- i, taw a in oki- 
o paid, tuwe tasivau v\iyukean eoa 
be ita ca.i kagapi qa i'nakabya a<i- 
c, patanyan hxaiiiDi, iiaki,-iv\<inpi sni 
h ■< 11 tukten yapi qa taku econpi kta 
kiconzapi kin owasin kapojeyena 
kuwapi, tuwe tokaheya on kte ceyas 
owasin iveceoapi wacinyuzapi lieon 
iyoptapi qa taku okiiiipi kin ee. Tu- 
ki ikcewicasta kin tokconpi wico- 
iian kin he cante ohna onpi kin heon 

pi < c-e Kin u icapasipi kin'nan taku 
• ikihipi yuk- kta. qa iyopte icivaoi 
cmpi kinlian woimagaga owasin ei<i- 
hnakapi Kta. Tuwe magaga iciva 
iyoKipi ic, ya litaui sni on kta cin 
kinhan he iyotanhan iy.ekiye litaui 
kta, hecen taku ota kamna kta kin- 
han hehan eqe rnagaga icivapi es . 
hecetu, tuka Ikcewicasta kin eha I 
ohinni magaganiyai i kte cin hec - 
ena cinpi, ayuhed onpi on tokina 
iyoptapi sni. Deou 
Ikcewica&ta kin to- 
kina iyoptapi f'ni 
tuka akibdezapi sni, 
tuka ake is wicasta 
iye en oistaicigonga 
pi qa toka oistabde- 
zapi ecee. Hecen 
wasicu qa Ikcewica- 
sta kin ouncage kin SCENES AT THE "^— •*> CHAUTAUQUA ASSEMBC 

DEVILS LAKE/MD. winge yamni. Huta kin kahda ena- 
nakiya contanka. Huta itokao-atan- 
haii owakpamni kin wanka, qa Ikce- 
wicasta kin 1034 henakeca en onpi; 
wanna wanivetu ota yukanpi tuka 
sanpa iyopte iciyapi sni sececa. Ito 
de kici iciwanonyakapi kte: 1882 
heehan naceca akasam otonwe wan 
wanke kin ke tokaheya kagapi, un- 
kan dehan otonwe kin en wicasta ke- 
kt >pawinge yamni ecetu onpi qa wo- 
ju tipi kin is wicota. qa ota jicapi. 

Taku ou jicapi hecinhan wojupi 
qa wapatanpi kin heon kohanna jica niyetu yamni qa is tooa naceca aka 
sanpataniinn wi'ta Rock Island ecijar 
pi kin en mdoketu eca wasicu oskate 
magaga iciyaoi ecee, oa wanna ti in 
tankinkinyan en kagapi qa cikcisti- 
na ota kagapi. qa taku woskte ocaje 
owas anpet-i owasin en econpi ecee. 
Ake bdoketu Kin de otonwe kin he- 
tanhan oskate kin aiyahdeya liemani 
wan kagapi qa oota wicasta toksu. 
otonwe kin etanban makiyvUapi sa- 
kpe. ^akui. peta wata . t ■ 1 mil 
kin en watofce Wasie tnkrs 

yecakes ohan y keya on taka o? .:- toliinni takuna okihipi sni, qa kihde- 
gapi kta okihipi sni. Unkma tuwe 
heye kta, wasicu kin hena aicao-api, 
heon hececa eyapi kta, tuka, wasicu 
kin Ikcewicasta token icagapi hecin- 
han iyecen icagapi esta sanpa ihdu- 
waste, ihduwahbana ayaoi aa ecen 
debanyan ihduwijicani; hena maka 
km etanhan ihduwijioapi, heon Ikce- 
1 iia iyecen econ okihi t ika 
w zipi tok eofipi cantepi kin en 
••-. ya onpi kin oil tokina iyoptapi 
n ee. Dena. hecece sni onkans 
na owotanna ksabva wivukcan- akiyececapi, coku 
kin eceena icitoke- 
capi, hecen on to- 
ken htanipi okihipi 
kin ija iyecen hta- 
nipi okihipi tuka ni- 
na iyutapi sni. 

Hecen ite owapi 
den wandakapi kin 
hena akasam oskate 

kin etu. Enana widwitaya otonwe 
otonwe kin he wasicu tawacin wita- 
yapi kin on waonyakaoi iyececa, qa 
Ikcewicasta kin is ataya okadaya 
wanke cin he tawacin owanjipina sni 
kin taninya wanka. 

Heon Ikcewicasta kin tohanyan 
wowasicu onspe sni kinhan hehan ta- 
wacin owanjina kte sni, qa tohanyan 
Ikcewicasta kin tokiconpi cantejn' 
en onpi kinhan takuna okihipi kte 
sni; qa tohanyan wapatanpi onspepi 
sni kinhan hehanyan takuna tonpi 
kte sni- gINASAPA WOOEKIYE TAEYANPAHA. SlNASAPA WOOEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. (). S. B. 

PUBEISHER. and PROPRIETOR. 

Fort Tottek. -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Entered at the Postofficeat Fort Totten N. Dak. 
as second class matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. JUNE, jUIY 10, 1900. CROW CREEK CONGRESS. We have as yet not received any 
description of the proceedings of 
the Congress held at Crow Creek 
Agency under the direction of the 
lit. Rev. Bishou O'Gorman. If an 
account of it reaches us before we 
finish priming the Paper, it will ap- 
pear in this number, otnerwise you 
innv look for it in the next issue. We will here £>ive a few items of 
the transactions of the North Dakota 
Congress, held at Standing Pock 
Agency. 

Standing Rock Omniciye 

July 1,2, -8 

Eyanpaha kin: — 

Mitakoda 
iapi tonana on wowapi cicage kta qa 
ov^te onkitawapi kin on woawacin 
wanjigji awaoncinpi kta iyececa qa 
taku ou ovate nionpi kin en woawa- 
cin kte cin he wicatancan nion kin 
en Wakantanka awacin kta, wanya- 
ke qa hena tuktena ee kin anpetu- 
wakan otoiyohi wicasa wakan wicaou- 
yahapi kin onspeonkiyapi ecee qa 
Wakantanka etanhan eceena wowa 
sake, wookihi qa wowakan, wooka- 
linige waste qa wowicake qa wokoki- 
pe qa tocanniye qa wowinihan kta 
wan yukan; heon decen wahounyan- 
pi: Miye wani kin heon hupahu oto 
ivohi miye en canueska makahde ina- 
jin kta qa wicaceji otoiyohi Wakan- 
tanka en wohdake kta, Itancan kin 
eya. Heon etanhan onkiyeui otoivo 
hi Wakantanka kin en woonhdakapi 
kta. iho ito ahitonwanpo qa tona o- 
yate nitawapi kin on woawacin wanji 
awacin ute wacanni hecinhan wanna 
oiikabdezapi wasteke do; wicacehpi 
nion kin en towitan kin heon nakun 
nagi kin wowitan yuha kta he? Ho omniciye tanka etanhan wahdi qa o- 
yate token tawacinpi km wanbdake 
ca heon awaic'cinpi wanjio-ji aw;. can- 
mi. eyatohanyan wieoicage kin de 
ecen wanke kte cin hehanyan maka customs 
kin de en woawacin kin hena on vva- 
kansica is on wangle ya skan kta na- 
kas Wanikiva iyekaes maka akan on 
kin heehan dena on itokam waditag- 
ya inajin qaiyut-anye kta cin. Ho 
cltma on waonktapi kta; maka etan- 
han tancan onyuhabi hecen waonsa- 
kapi sni, heon tuwe wasake cin he 
onkicipi on kte cin he nina onetnpi 
kta ivececa. Tho dena on si.,asapa 
wicaonyuhapi kin isnana wicaxta on 
yakonpi kinban tehan mani onkokini 
pi kte si i qa sinasapa kin hei a maza- 
ska tipi hdepi sni, heou oonkiciyapi 
kta ivececa, nakas tuwe oici\ e Chi- 
lian he Wakantanka oKive kta re e- 
ya onspeonkiyapi ecee. Iho he nana 
eue kta tona Eyanpaha kin kodaya- 
vapi owasin nape ciyuzapi do. 
John Strait. 
Fort Totten N. Dak. ciety are to be submitted to the ap- 
proval of the Missionaries. 
6. All members have to abstain en- 
tirely from ail superstitious Indian and an act of contrition." 

8. The term of office for the Socie- 
ty officials is one year, at the end of 
which they may be reelected. 

9. It is recommended to the mem- 
bers of the St. Mary's Society to 
o-ive a special attention to needle 
work, as a help to the treasury and 
a good example to outsiders. 

ST. JOSEPH i\A ST. MARY 
0K0DAKIC1YE TAWOOPE 7. Every Society will have a treas- 
ury, the contribut ons to whicii 
have to be regulated by each 

nd.vidual Society. 

8. All members must try their best 
to have their children educated in a 

catno. school. Wnere no cac'no. school j j__ Tuwe St. Joseph • na St. Mary 
ex sts, they must send their ch ldrei OKOC i a kioiye opa kte cin kinhan, Si- 
t> catecuism v. strut th n, wln-re the L asapa WOC ekiye tawosukiye ogna 

Missionary or cateciiist uives it. , 

I un kta. 

9. The officers of the Society are| ' 

J 12. Sm^sapa opa yuwicakm kte on 

elected by tne members themselves 
and must be approved by the Mis sionary before entering upon then 
office. 

10. Tne Missionary has the right 
to discharge anv official, whose be- 
havior is opeil to blame. 

II. BY-LAWS. 

1. Members are expected to give 
a good example by taking good care etannan wicasa wakan wowani kica- 
oin kte na okodakiciye itancan kipa- 
zo kta. 

3. Okodakiciye opa wanjini woce- 
i<iye tokeca el yin kte sui. 

4. Wicasa wakan St. Joseph na St. 
Mary okoiaKiciye awanw icayahapi 
wicoiian tank:; iwanyakapi nececa 
\ uke tiunan, wicasa wakan hecela 
Bisiion onafionyin kta. Rules and By-laws for the St. Jo- 
seph & St. Mary's soeieiies, adooted 
at the ("row Creek Con o-ress. and ap- 
uroved by Rt. Rev. Bishop O'Gor- 
man. 

I. Rules for Admission and Mem- 
bership. of their house and home. ' ^- 0- ,UI ic'ye k'n el taku yustanpi 

2. Members of the Si. cietv must ab- K ' nn n i wicasa. wakan oki\ akaoi Kta 
stain from fill bad habits of the ivececa. na necetu keye hanrans wo- 
whites, for instance drunkenness yustan heca kta. 

G. Tuwe St. Joseuh na St Mni'y 
okodakiciye 00a kinhan Lakota \m- 
cohan, waKanhaipi wicohaii hecii 1 Whosoever wants to become a 
member of the St. Joseph's or St. 
Mary's Society must be a practical 
Catholic. 

2 in testimony of tnis any person will 
receive a certificate from the miss 011- 
ary in charge, with which certificate 
he will make his application for ad- 
mission to the officials of tne Society. 

3. No member is allowed to attend 
any Protestant services. 

4. The Societies are under the con- 
trol of the Missionaries, who alone 
in important matters will reoort to 
the Rt. Rev. Bishop 

5. All resolutions made iu the So- and profane language. 

3. All are expected to attend the 
regular meetings of the Society, un- 
less prevented by important reasons; 
/|_. The Society is expected to prac- 
tice the works of mercy towards sick, 
aged or ooor persons in their distiict 
and to inform the priest iu cases of 
dangerous sickness. 

5. In case of the death of a nLein 
ber, it is proper that the Society 
should if possible attend the funeral 
and provide for a decent burial. 

6. The members should have the 
new-born children, bamized as soon 

• s possible. 

7. All must strive to learn by heart 
die ' Our Father, Hail Marc the 
Apostles 1 Creed, the 10 Command 
merits, commandments of the Church ayustan kta. 

7. St. Joseph na St. Mary okoda- 
kiciye womnaye yuhaui. na kaspaj! 
tokel kicunpi kta, okolakiciye opaoi 
kin iyatayela iwanglakin kta. 

8. Tona St. Joseph na St. Marv 
okolakiciye el opapi kin, okihipica 
hamtans, wakanneja tawapi kin sit a- 
sapa wayawa tipi el yewicasiui kta. 

9. St. Joseph na St. Mary okolaki- 
ciye itancan wioakahnigapi kta, na 
wicasa wakan tuwe glarinigapi kin 
okiyakapi kta. na hecetula hantan- 
nans, woyustan heca kta. 

10. Okolakiciye itancan wanji tan- 
van skan sni hantans, wicasa Hawaii 
avustankivin kta. SINASAPA WOCEKlYti TAESTANPAHA. II. 1YOKIHE WOSUK1- 
YE. (BY-LAWS.) 

1. Okolakiciye opapi kinhan tipi 
tawapi kin tanvan gluhapi kta. 

2. Okolakiciye opapi kinhan wasi- 
cu tawicoKan sica yubapi kte sni. 
uiiniwakan yatkanpi na iapi sica na 
hececa oyas. 

3. Taku ikuse sni hahtanhans mni- 
ciyapi iyoliila el opapi Kta. 

4. Tona wavazankapi na kanpi ban- 
la is owicakiyapi kta ivececa, na lila 
wayazankapi haiitans, wicasa wakan 
okiyakapi kta. 

5. Okolakiciye etanhan wanji te 
cinban, omniciye tawomnaye etan 
maka qapi glajtijupi kta na tan- 
van hapi kta. 

6. Oinca wanji kicitonpi kinhan, 
iyeoala tipiwakan el miniakastan au- 
pi kta. 

7. lyuha Ate unnyanpi; Marl ei- 
yuonihan; Wahosiyepi tawowicalapi 
kin, Wakan tanka tawokonze wikce- 
mna na wocekiye tawosukiye sakpe 
na iyopelciyapi wocekiye win hena 
onspeicieiyapi kta. 

8. Omniciye itancanpi kin wi a- 
kenora wicakahnigapi kta; na hecetu 
iwanyankapi kinhan, ake akta wioa- 
Kahnigapi kta. 

9. St. Mary okolakiciye wokagege 
wicohan yuhapi kta na hecel womna- 
ye tawapi kin okiyapi kta, na woka- 
gege wicohan onspewicakiyapi kta. come to meet him, notwithstanding 
the rain and the softened gumbo. 
Fit. Dig. manx. S. J. RT. REV. BISHOP O'GOR- 
MAN'S JOURNEY TO THE 

CONGRESS. The 4th July celebration on the 
respective Reservations had kept 
many at home. As a General Con- 
gress, this was not very well attend- 
ed, there being only about 100 tipis; 
still there were representatives from 
7 Agencies more than at any previ- 
ous Congress; viz: from Pine Ridge. 
Rosebud, Cheyenne, Lower Brule. 
Sisseton, Yankton and Crow Creek. 

The Rt. Rev. Bishop O-Gorman 
arriving at Highmore 8 20 p. M. in 
company with a missionary went 
right on to the mission, a drive of 2-1 
miles. After riding about 10 miles a 
fearful storm came upon them, rain 
with had mixed. The candles of the 
buggy-lantern were blown out, only 
the continuous lightning showed the 
road. A little after midnight he ar- 
rived at the Immaculate Conception MINIAWIOAKASIAXPI. Fort Totten N. Dak. 

Bernard miniakastan pi anpetu wa- 
kan nonua Anthony Langer qa Jo- 
sephine YYinueiqa cmcapi. May 27. 

May 27 John miniaKastanpi, anpe- 
tu wakan topa, SaiiKahotariin qa Ta- 
niya cmcapi. 

July 1, Emil tniniakastanpi, anpe- 
tu wakan nonpa, Joseph Tawaciune- 
homni qa Iawascewm cincapi. 

July 1, Hermina miniakastanpi, 
anpetu wakan zaptau, Louis MyricK 
qa Mary Ida Mazakawioakiv\in cun- 
wintkupi. 

July 8, Elizabeth miniakastanpi, 
anpetuwakan wanji, iimon Court qa 
Harriett Provincial cunwintkupi. 

J uly 8, Mary Celina miniaKastanpi 
wi nonpa, Joseph Johnson qa Cora 
Blackeagle cunwintkupi. 
July 13, Henry miniakastan oi, July, 
12 tonpi, Josepn Albert qaEhzabetn 
CankUv\anyake\\in cincapi, 

Ju!y 16, Stanislaus inuhaKasta: pi, 
October 1898 ehau ion pi, Stepuen 1- 
hawastena qa Cora W akankiyahde- 
win cincapi. 

July 16 Charles mniakastanpi, wa 
niyetu sakpe Zitkanasapa qa Cespu- 
mazawin cincapi. 

July 16 Regina mniakastanpi, wa- 
niyetu topa Zitkanasapa qa Cespu- 
mazawm cincapi. Wayahota, qa is aguyapi su ojupi 
kin en enan wato, qa wivuwi icaga 
eca su waste icage sni, pteoena. hda- 
kena icage ecee. He iyecen vvitko- 
tkokapi ob on pi kin wokokipe, til we 
, tokeca e kici ounvave einhan niia 
Mission, all the bells n, g ng and iyemcece kta . ^icoie. kin nakun 

q i s , mi ber of Indians having ija ivececa. Ruse bud S. U. 

Eyanpaha; — 

Ito lehanl 
taku wan miyecilaotanin kte lo. He- 
kta v\inyan mitawa kin wowayazan 
yuha na April 3d hehan makiti. He 
wowayazan yuha el tanke qeva St. 
Mary Omniciye ewieak yapi eva lila 
oraakiyapi na lila icante waste maya- 
pi na ewicawektonje sni on lehanl 
wopila ewicawakiva on hepe lo; Wa 
kantanka wo waste wicaqu nun we. 
Nitakolapi wanji 

P. J. ScHVVElGMAN. Crow Creek Agency. 
S. D. 

Eyanpaha: — 

Tto taku wanji 
on wowapi cicagin kta wacin, onkan 
maka owancaya St. Joseph okodaki 
ciye yaonpi kin he cicapi qa he ed 
taku wanji nina iyomakipi sni; heon 
hepin kta. Onkan he tuwa wanjina 
wake sni St. Joseph okodakiciye ya- 
onpi kin he cicapi; onkan taku wan 
iyomakipi sni kin he dee: odowan 12 
Woniya Wakan en unkupo, eva odo- 
wan onkahiyayapi onkan tukten Ti- 
tan wan omniciye econpi wanji en 
wai canna wan a hevapi; ho odowan 
akenonpa, kin he ake onkahiyayapi 
kte lo eyapi qa taku odowan tanin 
sni wan yawankan eyayapi canna 
icab yeya nawanjin sa. Ho he odo- 
wan ho kin hecetu si tka hehapi ni- 
na sicaya ehape do, hece wanna he 
henana ayastanoo qa onma tokaheya 
onkahiyayaoi qon he okna ahiyayapo 
hece to odowan kin he ed abdezabi- 
ye to hecetu qa is hecetu sni hecin- 
han, nitakodapi wanji 

Jos. C. Barnabas. Fort Totten, N. D. 

July, 17, 1900. 

Dear Eyanuaha; — 

June wi kin en 
nii a masteste tuka tiwahe akazaptan 
detanhan omniciye tanka Kte cin he 
ekta onyanpi, nina masteste kin on 
peji ko wai ice q.a sunkakan on ki ta- 
wapi qa winyan qa hoksiyopa onki- 
tawapi kin om tehiya oicimani onyan 
pi hececa esta hewoskan wabdenica 
iyecen onyakonpi sni kin he sdonon- 
kiyapi nakas cante wasteya onyanpi 
qa June 29 kin en Ahicitai ajin ko- 
daonyamd kin wayazanka naonhonpi 
on cante sica onvanpi kin on wanon- 
yankapi kta inaonhnioi kin on ti kin 
en eondpi qa tancan kakijehca tuka 
ni wanke qa on nina cante wasteva- 
tica htayetu kin he kici wocekive 
onkeyapi, qa eya omapi kin hena na- 
kun koda wicaonyanpi tuka wicasta 
kin de ovate kin detanhan heciya ai 
kinhan nina onsiwicada qa nina owi- 
cakiya, heon dehan wayazanke cin 
on nina icante sieapi, iho dehan wa 
yazanka wanka hececa qeyas tasun- 
ke kin wikcemna ecen oyate oksan- 
tanhan ai kin on owioakiya naceca. 
Iho ihinhannakin en omniciye tanka 
kte cin en eontipi qa koda wicunvan 
pi owasin om onkiyuskinpi qa ihin- 
hanna kin en tipi wakan en onkipi, 
Father Mariin ce<iya qa Father 
Bernard wahokonwicakiva. Hehan wicokaya sanpa hehan ake omniciye 
qa Father Martin token wanikiya 
onkitawapi kin maka akan on aehan 
wahokouwicakiya nahonpi kta cinpi 
on aohduteyapi unkan Peter wata ta- 
wa kin en ohna iyotanke ca hetanhan 
oyate wahokonwicakiye qa hehan 
Peter ho kin mni kin en iyohpeye si 
qa on hogan token wicavuzaoi kin 
hena on oyate kin wahokonwicakiva 
qa hena awacin omniciye tanka kin 
etanhan onhdapi kta keya. Hehan 
Michael Paul Wahnaskinyan wohda- 
ka. Mitakodaoi, omniciye tanka va- 
hidotankapi kin onsidaya ito omaya- 
kiyapi wacin do, Sisseton en sinasapa 
onnicapi qa tipi wakan onnicapi tka 
wana St. Joseph qa St. Mary okoda- 
kiciye icaga qa wanjigji wakankici- 
yuzapi cinpi qa wakan wohdakapi 
cinui tuka sinasapa wanji wanyano- 
onhipi kes German hecapi qa kici 
woonhdakapi onkokihipi sni ecee, 
hecen ito sinasapa ieska wicaduhapi 
Kin wanji Sisseton en onyaqupi kte 
sni tka onkoyaqupi ecee kinhan nina 
piondapi kta ce eya. Hehan anpetu 
yamni omniciye tanka kta yaotaninpi 
anpetu ehaKe kin en htayetu en ake 
omniciye qeyas wana taku eyepica 
sni heon North qa South Dak. nopin 
owanjina omniciye kte cin he hecetu 
qa is kinonkankiya omniciye kte cin 
hecetu he eyapi qa on najinpi qeyas 
owanjina kte cin he ohiyapi, qa he- 
han tukten ake omniciye kta ivececa 
he eyapi, hehan Atonwan inajin qa 
Wakpa waste etanhan omniciye dasipi 
keya. Hehan John Strait Howastena 
inajin qa omniciye tanka kin he Mni- 
wakan ekta hdohde kta keya qa wo- 
awacin qa owicohan tuktena on in- 
yanke cinhan hanbiya inyanke ceyas 
obinniyan akiyecen inyanke kte ci- 
qon hena ee sni on inyanke cin heon 
wana anpetu kin de iwasake sni, he- 
cen hena apikiye ca ake yuska hiyu- 
ye kta keya, hecen Wakpa waste qa 
Mni wakan henaos on najinpi qa Wa- 
kpawaste hen ohiyapi. Hehan Hewa- 
ktokta kin tipi wakan cinpi hecen 
heon omniciye tanka kin icekiyapi 
keyapi. Iho ito dena on North qa So. 
Dakota en yaonpi en etonwanpi qa 
nakun Eyanpaha kin ekta ahitonwan 
po, he onkiyepi on ho yagita qa wan- 
na nina watukahda tuka he econhan 
cante wasteyayapi kinhan ake bdihe- 
ca kta wipi kta nakas. jS'itakodapi 
wanji miye. 

John Strait Howastena. Tohan wawiyutanye kin en onhipi 
kinhan Joseph token iyutanyanpi 
tuka eye ciqon he onkiksuyapi kta. 
— '-ToKen woahtani tanka kin de 
ecamon, qa Wakantanka en wawa- 
htani kta he?"— Gen. 39-9. SINASAPA WOCEKIYE TAEi'ANPAHA. Cherry Creek, S. Dak. 
Eyanpaha: — 

Ake wowapi 
cioage lo. May 4 1900 hehan mieun- 
ksi Hinziagliwin woahtani makoce 
el ihpeya mahpiya wiconi ekta onyan 
iinayaye; wieincala kin waniyetu za- 
ptan, wocekiye wastelake hecel te he- 
eel St. Joseph St. Mary omniciye i- 
vuha wokoyake kieonpinayuonihan- 
yan wapaha ko gluhapi na rmcihapi. 
Wieincala kin he wocekiye wastela- 
ke cin heon waniyetu zaptan maka 
akanl nion kin el sunkawakan kin a- 
kezaptan wocekiye oknayan yuwani 
ce, ohinniyan wocekiye el taku iyu- 
ha wawokiya on hecel rnicunksi ma- 
ka akanl iciriupa wanblakin kte sni 
kin heon wotehi akipa maye lo. Mi- 
takolapi anpetu wanji el mazaska o- 
pawinge tona tokamu qeyas he taku 
sni ye lo. Wicatancan wan nion na- 
lian tohanl t« kinhan ece!a otehike 
lo. Heon St. Joseph St. Mary omni- 
ciye kinhan onsikicilapo, na tanyan 
awankiciyakapo, nahan kiciyuonihan- 
po. Maka akanl onkistapi taku wan- 
va^ on kin hena woahtani ee na he 
na wicunte kin ee tka taku waonya- 
kapi sni kin hena wicasa iyuha lawa- 
sakape lo, tka ni onqunpi el na taku 
waonyakapi kin hena wanji hein el 
wowicake wowastelaka onkakiciyu 
hapi kin waste ye lo. Iho iapi hena- 
la epin kte lo, St. Joseph, St. Mary, 
omniciye iyuha cante masiea yunkan 
ciksuyape lo, nape cigluzape lo. 

John Sunkawaisaoi. Maka owancaya ovate hiyeya kin 
akicita China etkiya yewicayapi qa 
kahnih on pi tipi kin en yapi kta tka 
Chinese akicita kin wicotapi qa na- 
hanhin dehan tin yapi sni, hecen wi- 
tawata ikicize qa akicita maka owan- 
caya China en kizapi kta e etkiya 
sannina aya. July 16 ehan kicizapi qa Tunkasi- 
n a akicita tawa kin wikcemna yamni 
wicakteui. Ataya opawinge nom 
sam-wikcemn-zaptan wieaktepi, oya- 
te etanhanpi. July 16, Tunkansinayanpi kin 
Washington ekta hde kta, qa Chi- 
nese okicize kin on mniciyapi kta qa 
akieiia kektopawinge sahdogan is 
wikcemna mnawicayapi qa Cnina 
ekta waneahnana yewicayapi kta. 
Nakun isanpapi kta iyeceee kiuhan 
Tunkansiua tommciye Kin omniciye 
iyotanke wicasi qa tonakeoapi kta 
ivecece kinhan yustanpi kta. New York ekta wata yamni ide qa 
wicasta opawinge nom saiu tyeya 
huhnau-api qa ota kiunnipi, June 30 
econhan hecetu. Ide kin econhan 
wicota wata sicu kin ekta onpi qa 
lwankam ide heon tokana hdicupi 
sni, ohdoka ohuahna ainyokasinpi qa 
ceva onpi esta toKen haupu-a sin 
ecen huhnagapi. A pa is mini ekta 
ipsi api esta mini tapi. Wicasta wan woonspe nice kin- 
han mazaska tokehcin ota yuha esta 
woonspe kin opeton okihi sni, wan- 
na hena kapa hiyu. 
Wowjice kin on nakun wicasta qi is 
winyan wan ohan wasteya okihi sni. 

Mazaska kin wicotawacin waste 
kaga okihi sni. Wicasta onsike cin 
tawacin waste kinhan mazahdalida 
kahdaoi onahon wiciyokipi kin iye- 
ceca, qa he wicasta wijica kin isan- 
pa e waste. Taku ota tnazaSKa kin 
opeton okini sni. Stutsman Co. N. Dakota en ma 
gaju unkan howasanana ecee hinhan 
napahunka iyutapi 2 — 3, sat<pe he 
hankedkedcapi. lanawab is nogan- 
stina ecee hinhan. CHINA. 

China makoce kin hen wasicu wi 
cohan kin yuhapi sni kin nina otapi, 
qa iye tukte ohna icagapi kin heee- 
hnana ohna onpi kta cinpi, qa hecen 
tona iyepi etanhan wasicu wicohan 
wocekive opapi kin on kicizapi. Na- 
kun wasicu tokantanhan ai kin owa- 
sin wicakizapi. Makoce enatanhan 
wanjigji kahnih* hen onpi. qa t'pikiu 
aohduwicayapi qa owasin wicaktepi 
oyakapi. Tokaheya Germany etan- 
han kahnih en on qon, Baron Von 
Ketteler eciyapi km ktepi, qa ba 
spaspapi, qa tona ob on kin nakun 
owasin. Nakun Russia etanhan ka- 
hnih on kin ktepi, niyake cega tanka 
wan ohna iyohpeyapi, qa hehan ba- 
spaspapi qa sunka wicaqupi. Ka- 
linin yewicasipi hen onpi kin owasin Mazaska kin taku owasin okihi 
tawicu cinca ko obob w 1C aKtepi. Tu- wanjigji kecinpi, tuka hecetu sni 
ka Tunkansina etanhan wanji he- Mazaska kin taku ota econ oxihi. 
ci on qon Mr. Conger, toketu kin tanyan wounyeyapi kinhan, tuka 
onahon pi sni, heon Ttmkansiuati en tanyan wounyeyapi sni kinhan kion- 
icantesicapi. I niwicaya ecee. FORT YATES N. DAK. 

Eyanoaha; — 

Wo.ai.va Wakan kin 
tukten ounye oa ohanyan ece he? 
Woniya Wakan kin he Jesus taoko- 
dakiciye kin en ounya qa hen olian- 
van ece wicasa qa winoMnoa tona 
Wakantatika oie wicadaoi qa Jesus 
Messiya wacinyanpi qa wicohan wa- 
ste ece ecouui kta ciupi hena witaya- 
kin he okodakiciye kin hee. Oko- 
dakio ye maka akaa unpi kin wico- 
han tawapi kin tukte e he? Wakan 
tanka oie Kin oya<api kta qa wicasa 
o was, n hen ope wicakiyapi Kta qa 
mahpiya kn ekta unpi kta iyececa 
wicakagapi kta wicohan tawapi kin 
hee. Woi.iya Wakan kin okodaki- 
cive kin en ohanyan ece kin he wo- 
waste wicohan kin. hena on econ ece 
wowaste wowasfe wicohan kin W a 
kantanka ( ie qa Yutapi wakan kin 
hena ee, Waktntauka oie kin wo- 
wapi wakan kin en taku Wakantan- 
ka unkokiyakapi kin hee he wotanin 
waste eciyapi. Mitakuyepi, anpetu 
de iapi hecen epa wacin. Owasin 
nape ciyuzapi. 

T. J. ClNKl'A. Tuwe wahokonkiyapi walheda sni 
kinhan lie onsike kta. Wanagiyeye wacin sni wo, nija 
wonao-iveya ninice sni ce. Taku sioa katinyan iyopte cin he 
heceh taku waste kin iyopte ciuhau 
wicoskiske wanice kta tuka. Wicasta wabdezesa kin he tohinni 
a ; cibdeze sni. Tuwe wowijice hdusna kinhan ta- 
ku tanka hdusna, tuwe takodaku 
wanji hdusna kin he isanpa, tuka tu- 
we wowaditake hdusi a kinhan 
dena owasin hdusna. Wicasta wan woonspe qa woksape 
yuhe cinhan he tuwe kicaga he? Qa 
woyuomhan okitai.inyan on Kinhan 
he tuwe kicaga he? lye hena icioa- 
ga. Qa hena yaki kta oyakihi sni, 
ecin he iyoniwaja sni, hena iye wo- 
ksaoe tawa kin kamna. qa woksape 
kin hena is Wakantauka wicaqu 
ecee; heon tuwe oliinni Wakantatika 
kiksuye cinhan oliinni ota qupi kta. Galesburgh July 13 ehan hoksiua 
qeva wicasta pa seca wan iyeyapi qa 
vuha Skatapi unkan token econpi 
unkan yuganpi, unkan mahen inyan 
tehihika miniyatke ohna kiniu on. 
Tokenken hena hecetu kin sdonya- 
pi sni. Wicasta wan hen ti tuka 
toki, wanna waniyetu wikcemna top 
ivava taniu sni. MAZASKA TAKU TONA 
ECON OKIHI SNI KIN. Sunkawakan ituya watohdaya onpi 
eca waniyetu wikcemna yatnni san- 
napcinwank nipi ece. 

Maka akan woozi<iye oyade kin- 
nan, ecu token owihanke wanin wo- 
ozikiye km en yai kta he? Heon 
woozikive tanka ode sni wo, tuka 
wowacinianka kin e ode wo. Taku tona ecanon kte sni kin. 

Tipi wakan timahen cekiyapi kin 
econiian oksan etonwe sni wo, tuwe 
tiiuahen hiyu kinhan ekta etonwe 
sni wo. tuwe hohpe cinhan he nici- 
pan sni ce ekta etonwe sni wo, taku 
kak hiii'nde cinhan he nicakake sni 
ce, ekta etonwe sni wo. Okicijijipi 
sni po, cansi yatapi sni po: candi ya- 
tapi sni po: ihapi sui pf>; iyotankan- 
han vukanpi sni po; tuka he cekiya 
vai ce, canpeskainakahde najm qa 
kinihanyan cekiya wo. qa hekta an- 
petu sakpe en zaiiiyan yahihunni on 
wopida eya wo, Taku nicupi kin 
on pida wo, hecen taku qupi niwaste 
kinhan ohinni taku nienpi kta. To- 
kes'ta cistiyena hen nanke kta heon 
nina woda wo, tokesta takan yahdi 
kinhan ake ihaha vaskan kta. Heon etanhan mihunkawanji Itan- 
can kin hi kte cin hehanyan w r acin 
tanka po. Wanyaka po, wicasta 
woju ece kin he maka wasknyeca 
waste aicage cin hena ape yanke ca. 
on tehan wacintanka. — Jacob v. -7. Tuwe taku hdusna kicipazopi iyo- 
kipi kin he wosdonye wastedaka. Tuwe iyopeyapi wahteda sni kin 
witkotkoka. Tuwe taku onsoe esta ohna on sni 
kinhan he takuna onspe sni kin he 
ivece«-a Hoksina. qa wicincana, is 
Koska qa wiki-ske ehanna woonspe ti- 
pi en onpi kin taku econpi qa on- 
.speiciciyapi km hena wounyuyapi 
<ta on onsoeiciciyapi ecee kes tohan 
en onpi sni ca hena owasin akikton- 
japi ua is ohna i'nduhapl kta istecapi 
heon wanjina ecen econ wacinpi sni. 
Nakun wanjioji tohinni htayetu qa 
is hahantia cekiyapi sni, Wakantan- 
ka akiktonjani heon tohinni cante 
wasteya onpi sni. qa heon onsiya hta- 
nipi esta nape wanicapi kin iyececa- 
pi, qa taku onspepi sni kin iyececa- 
pi. Taku owasin iciyopeyapi yukan, 
Wakantanka yeksuye cinhan niksu- 
ye kta. duwaste kinhan niyawaste 
kta, Iye taku owasin nape ohna on, 
unkiyepi nakun nape kin en onya- 
konpi.